'; if (!$data[pool]) $error .= ' مبلغ پرداختی مشخص نشده است ؛ لطفا در فیلد مبلغ ، مبلغ قابل پرداخت را به "ریال" وارد نمایید.‌
'; if (!$data[bab]) $error .= 'در فیلد "بابت" مشخص کنید که به چه دلیل وجه را واریز می نمایید.‌
'; if (!$data[nam]) $error .= 'لطفا نام و نام خانوادگی خود را درج نمایید.‌
'; if ($data[card] AND $data[qty]) { $count_query = 'SELECT COUNT(*) FROM `card` WHERE `card_product` = "'.$data[card].'" AND (`card_res_user` ="" OR `card_res_user` = "'.$request[PHPSESSID].'" OR (`card_res_user` != "" AND `card_res_user` != "'.$request[PHPSESSID].'" AND `card_res_time` < "'.($now-(60*$config[card][reserveExpire])).'")) AND `card_status` = "1" AND `card_show` = "1"'; $count_card = $db->fetch($count_query); $total_card = $count_card['COUNT(*)']; if ($total_card < $data[qty]) if ($total_card != 0) $error .= 'متاسفانه تعداد کارت درخواستی شما در حال حاضر موجود نمی‌باشد٬ شما الان می‌توانید حداکثر '.Convertnumber2farsi($total_card).' کارت از این نوع سفارش دهید.
'; else $error .= 'متاسفانه کارت درخواستی شما در حال حاضر موجود نمی‌باشد.‌
'; } if (!$data[gateway]) $error .= 'دروازه پرداخت را مشخص نکرده اید.‌
'; $input_validate = $db->retrieve('config_input_validate','config','config_id',1); if ($input_validate) { if (!$data[email] AND !$data[mobile]) $error .= 'برای استفاده از پشتیبانی سایت ایمیل یا شماره همراه خود را وارد کنید.‌
'; if ($data[email] AND filter_var($data[email], FILTER_VALIDATE_EMAIL)== false) $error .= 'ایمیل وارد شده نامعتبر است.
'; if ($data[mobile] AND !eregi("^09([0-9]{9})$", $data[mobile])) $error .= "شماره همراه نامعتبر است.
"; } $input_ja = $db->retrieve('config_input_ja','config','config_id',1); if ($input_ja) { if (!$data[ja]) $error .= 'برای دریافت محصول خود به صورت پستی ، لطفا آدرس خود را وارد نمایید.‌
'; } if($error) echo $error.'__2'; else { $insert[payment_user] = $request[PHPSESSID]; $insert[payment_email] = $data[email]; $insert[payment_mobile] = $data[mobile]; $insert[payment_bab] = $data[bab]; $insert[payment_ja] = $data[ja]; $insert[payment_nam] = $data[nam]; $insert[payment_pool] = $data[pool]; $insert[payment_amount] = $data[pool]; $insert[payment_gateway] = $data[gateway]; $insert[payment_time] = $now; $insert[payment_ip] = $server[REMOTE_ADDR]; $sql = $db->queryInsert('payment', $insert); $db->execute($sql); $payment_id = mysql_insert_id(); $randlen = 9-strlen($payment_id); $update[payment_rand] = $payment_id.get_rand_id($randlen); $sql = $db->queryUpdate('payment', $update, 'WHERE `payment_id` = "'.$payment_id.'" LIMIT 1;'); $db->execute($sql); $random = $update[payment_rand]; unset($update); $update[card_customer_email] = $data[email]; $update[card_customer_mobile] = $data[mobile]; $update[card_customer_bab] = $data[bab]; $update[card_customer_ja] = $data[ja]; $update[card_customer_nam] = $data[nam]; $update[card_customer_pool] = $data[pool]; $update[card_res_user] = $request[PHPSESSID]; $update[card_res_time] = $now; $update[card_payment_id] = $payment_id; $sql = $db->queryUpdate('card', $update, 'WHERE `card_product` = "'.$data[card].'" AND (`card_res_user` ="" OR `card_res_user` = "'.$request[PHPSESSID].'" OR (`card_res_user` != "" AND `card_res_user` != "'.$request[PHPSESSID].'" AND `card_res_time` < "'.($now-(60*$config[card][reserveExpire])).'")) AND `card_status` = "1" AND `card_show` = "1" LIMIT '.$data[qty].';'); $db->execute($sql); echo 'gateway.php?random='.$random.'__1'; } exit; } $query = 'SELECT * FROM `category` WHERE `category_parent_id` = "0" ORDER BY `category_order`'; $categories = $db->fetchAll($query); if ($categories) foreach ($categories as $key => $category) { if ($categories[$key][category_image]) $categories[$key][category_image] = $config[MainInfo][url].$config[MainInfo][upload][image].'resized/category_'.$category[category_image]; $query = 'SELECT * FROM `product` WHERE `product_category` = "'.$category[category_id].'" ORDER BY `product_id` ASC'; $categories[$key][products] = $db->fetchAll($query); if ($categories[$key][products]) foreach ($categories[$key][products] as $product_key => $product) { $count_query = 'SELECT COUNT(*) FROM `card` WHERE `card_product` = "'.$product[product_id].'" AND (`card_res_user` ="" OR `card_res_user` = "'.$request[PHPSESSID].'" OR (`card_res_user` != "" AND `card_res_user` != "'.$request[PHPSESSID].'" AND `card_res_time` < "'.($now-(60*$config[card][reserveExpire])).'")) AND `card_status` = "1" AND `card_show` = "1"'; $count_card = $db->fetch($count_query); $total_card = $count_card['COUNT(*)']; $categories[$key][products][$product_key][counter] = $total_card; } } $query = 'SELECT * FROM `plugin` WHERE `plugin_type` = "payment" AND `plugin_status` = "1"'; $payment_methods = $db->fetchAll($query); for ($i=0;$i<768;$i=$i+32) { $banks_logo .= '
  • '; } //-- نمایش صفحه $query = 'SELECT * FROM `config` WHERE `config_id` = "1" LIMIT 1'; $config = $db->fetch($query); $smarty->assign('config', $config); $smarty->assign('categories', $categories); $smarty->assign('products', $products); $smarty->assign('payment_methods', $payment_methods); $smarty->assign('banks_logo', $banks_logo); $smarty->display('index.tpl'); exit;